Opis projekta

„Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno – EDSIPI@“ je projekt kojem je svrha podizanje specifičnih znanja i kompetencija strani jezik u struci i digitalnih kompetencija učenika. Brzim promjenama u struci i napretkom tehnike i tehnologije dolazi i do novih potreba za odgovarajućim udžbenicima na koje izdavači ne mogu odgovoriti za sve struke (promjene kurikuluma, novi nastavni planovi i programi, osuvremenjivanje udžbenika novim nastavnim metodama i načinima rada). Sektorske analize prometa i strojarstva prepoznale su nužne kompetencije: poznavanje interneta, komuniciranje, organizacija rada, poduzetnička kompetencija i strani jezik. U strukovnim školama postoji potreba za užom specijalizacijom nastave stranih jezika kako bi učenici mogli istraživati vanjska tržišta, pratiti inovacije u struci, pridonijeti prijenosu najnovijih znanja i vještina i izvoziti svoje proizvode na inozemna tržišta te tako bili konkurentniji na tržištu rada. Tijekom srednjoškolskog  obrazovanja uključivanjem u Erasmus programe oni odlaze u strane zemlje na praksu gdje se moraju moći sporazumijevati na stranom jeziku, a najviše će koristi imati od takvih posjeta ako nemaju jezične barijere. Engleski jezik je i radni jezik kod takvih razmjena, dok se najčešće odlazi u Njemačku jer je geografski bliska pa je najpotrebnije bilo izraditi suvremene priručnike na tim jezicima.

Projektom su obuhvaćena zanimanja strojarskog sektora: računalni tehničar u strojarstvu, tehničar za vozila i vozna sredstva, a prometnog i logističkog sektora: tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju te vozač motornog vozila.

Projektne aktivnosti

  1. Analiza potrebnih specifičnih znanja stranih jezika u struci
  2. Izrada nastavnih materijala (priručnika i online sadržaja – digitalne knjige)
  3. Edukacija nastavnika
  4. Edukacija učenika (pilot-projekt nastave stranog jezika u struci)
  5. Promotivne aktivnosti u svrhu podizanja svijesti učenika, poslodavaca te šire javnosti i povećanim mogućnostima obrazovanja u Strojarskoj i prometnoj školi te partnerskim školama

Analiza

potrebnih specifičnih znanja stranih jezika u struci

Polaznu osnovu za izradu analize činili su podaci sakupljeni anketiranjem relevantnih sudionika i postojeći nastavni planovi i programi za zanimanja tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju i vozač motornog vozila za prometnu struku, a strojarski računalni tehničar, ehničar za vozila i vozna sredstva i automehatroničar za strojarsku struku. Također smo uključili i nastavnike struke i stranih jezika, pa i same učenike. Interdisciplinarni tim (analitičari, metodičari, informatičari, inženjeri strojarstva, inženjeri prometa, predstavnici realnih tvrtki – KOS TRANSPORTI, AP VARAŽDIN, ITAS IVANEC, CENTROMETAL MACINEC i KOSTWEIN VARAŽDIN, nastavnici strukovnih predmeta u srednjim strukovnim školama i nastavnici stranih jezika) izradit će adekvatne nastavne materijale u skladu s Hrvatskim klasifikacijskim okvirom, planom i programom strukovnih predmeta te s potrebama tržišta rada. Učenici koji se obrazuju za navedena zanimanja po završetku srednjoškolskog strukovnog obrazovanja nemaju specifična znanja stranog jezika s područja struke, što im otežava mobilnost, upoznavanje s novim i suvremenim tehnologijama izvan granica Hrvatske kojima bi obogatili i unaprijedili svoj rad u struci: Ovim projektom bit će učinjen prvi korak u rješavanju tog problema.  Angažirani stručnjaci su prezentirali rezultate obavljene analize potrebnih specifičnih znanja stranih jezika u struci.

Rezultati analize

Prikupljeni podaci od strane poslodavaca, nastavnika i učenika pokazali su da postoji velika potreba za učenjem stranog jezika u struci, a anketiranje učenika pokazuje da učenici žele učiti sadržaje struke na stanom jeziku, uglavnom njemačkom i engleskom jeziku.

Poseban naglasak stavljen je na potrebe poslodavaca za specifičnim znanjima i vještinama koje su potrebni njihovim djelatnicima u obavljanju svakodnevnih poslova i radnih zadataka, a gdje se svakodnevno susreću sa izrazima, frazama i definicijama na stanom jeziku u struci .

Iz analize proizašli su prijedlozi sadržaja obrazovnog programa stranog jezika u struci:

za prometni sektor:

obavljati poslove kontrole robe, sajamskih, konsignacijskih i agencijskih poslova, primijeniti tehnologiju rukovanja robom, organizirati prijevoz pošiljaka svim grana prometa, praćenje suvremenih tehnologija, poznavati snalaženje na prometnicama, komunicirati s putnicima na primjeren način.

za strojarski sektor:

poznavanje i razumijevanje mogućnosti strojeva, poznavanje strojarskih elemenata te procesa u proizvodnji strojarskih elemenata, poznavati tijek kontrole i popravaka sustava, poznavati održavanje strojeva i alata, posjedovati vještinu trodimenzionalnog prikaza,  jednostavna tehnička komunikacija sa stranim kupcima o procesima i poremećajima u proizvodnim procesima, razumijevanje nacrta na stranom jeziku, poduzetničke vještine, komunikacija sa inozemnim dobavljačima.

U okviru ove aktivnosti održana su dva sastanka  –  za pripremu te za rezultate analize. Rezultati analize prikazani su na press-konferenciji 18. 6. 2015. Dokument analize u cijelosti se nalazi u rubrici „downloads“.

Izrada nastavnih materijala

(priručnika i online sadržaja – digitalne knjige)

Izrada nastavnih materijala vremenski je i sadržajno najzahtjevniji dio projekta. Započinje izradom metodologije i kurikuluma za oba sektora. I ovaj dio je napravljen u suradnji sa strukom. Nakon što su pri analizi sudjelovali predstavnici realnih tvrtki, pri izradi metodologije i kurikuluma za strani jezik u struci sudjeluju uz metodičare ne samo nastavnici stranih jezika nego i nastavnici struke, te na sastancima utvrđuju kriterije za odabir tema i opsega sadržaja.

Prema planu, pripremljeni su priručnici na hrvatskom jeziku – Promet i logistika za strani jezik te Strojarstvo za strani jezik koji će služiti kao baza za izradu konačnih materijala, kako bi stručnjacima za pisanje priručnika na stranom jeziku bila što više približena znanja struke koja je potrebno prenijeti učenicima, te kako bi se napravio presjek najvažnijih tema koja su zajednička svim zanimanjima, ali i odredile specifične teme za određeno zanimanje. Priručnik su napisali V. Perotić za promet i logistiku, te Ž. Kondić za strojarski dio u suradnji s nastavnicima struke iz partnerskih škola, prema zadanoj metodologiji i u skladu na hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, ali i nastavnim planom i programom što je usklađeno na radnim sastancima.

U priručnicima je također predviđen raspored učenja lekcija koji prati nastavni plan i program kako bi učenici na stranom jeziku sadržaje usvajali nakon učenja tih sadržaja na materinjem jeziku.

Na kraju, stručnjaci za priručnike na stranom jeziku pripremili su materijale prema metodologiji i pripremljenim priručnicima na hrvatskom jeziku, pri čemu su se vodili time da se koriste što je moguće više originalni ili prilagođeni tekstovi struke a izdvojene ključne riječi usvoje ili kroz obradu teksta ili uvježbavanjem. Naglasak je stavljen također na digitalne sadržaje, svaka lekcija uz tiskani oblik ima i dodatne dvije, tri ili više digitalnih vježbi. U te materijale ugrađeni su i linkovi na zanimljive i korisne sadržaje na web-u. Kroz tri sastanka, na početku, sredinom i pri kraju izrade materijala ali i uvidom u nastale materijale preko dropboxa, nastavnici jezika imali su prilike komentirati, isprobati lekcije te dati svoj doprinos u vidu neke ideje i povratnu informaciju autorima o primjerenosti i izvedivosti materijala nakon što su je isprobali u razredu. Kreiranju sadržaja svakako su pridonijeli i informatičari koji su osmislili online platformu i koji će pripremiti digitalne sadržaje za interaktivno učenje. Na taj način zaista su svi mogli doprinijeti nastanku materijala: metodičari, struka, nastavnici jezika, realni sektor i informatičari.

Edukacija nastavnika

Za edukaciju nastavnika predviđena su četiri dana u Strojarskoj i prometnoj školi. Za svaki sektor (promet i logistika te strojarstvo) predviđena su dva dana: jedan za sve nastavnike engleskog jezika partnerskih škola te jedan za sve nastavnike njemačkog partnerskih škola. Edukacije za  upoznavanje s nastalim materijalima i prijedlozima za korištenje održali su stručnjaci za izradu priručnika, a edukacije za informatički dio je vodio M. Janković u ime informatičke tvrtke „Entropia“. Tijekom edukacije korišteni su tableti koje smo nabavili u okviru projekta. Nastavnici su upoznati s nastalim materijalima, sučeljem platforme za učenje, načinom registracije te kreiranjem grupa i funkcioniranjem interaktivnih sadržaja.